TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA KEDVEZMÉNY PROGRAM

BELÉPÉSI NYILATKOZAT - HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ

Tájékoztatás az érintett jogairól

Az adatkezelő neve, címe: BROVAMA Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság, 7625 Pécs, Hunyadi utca 19.

Az adatkezelő képviselője (név, elérhetőség): Tóth Szilárd adatvédelmi felelős, clubcard@brovama.hu

Az adatkezelő honlapja: https:// clubpanoramarelax/ugyfelkartya.hu

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Az adatkezelés célja: Név: kártyatulajdonos azonosítása, e-mail cím: kapcsolattartás és ajánlatok küldése, a kártyatulajdonos azonosítása, születési idő: személyre szabott ajánlatok biztosítása és születésnapi köszöntő.

Adatfeldolgozó igénybevétele: Netlient Kft., 2600 Vác, Háló köz 3.;

A személyes adatok tárolásának időtartama: Az utolsó rögzített vásárlói aktivitást követő 2 év után a kártya inaktívvá válik, és az érintett tájékoztatását követően az adatok törlésre kerülnek.

 

Önnek, mint a Társaságunknál személyes adatok kezelésében érintett személynek joga van

  1. a) kérelmezni Társaságunktól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
  2. b) az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását,
  3. c) jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén Önnek joga van az adat-hordozhatósághoz, továbbá
  4. d) tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése ellen, illetve
  5. e) Önnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen visszavonni. A visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást Ön postai vagy elektronikus úton is kezdeményezheti a clubcard@brovama.hu e-mail címen.
  6. f) Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, posta-cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.
  7. g) Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

További információ az adatkezelési tájékoztatónkban olvasható, amely Társaságunk honlapján (https:// clubpanoramarelax/ugyfelkartya.hu) a fejlécben található. Az adatkezelési tájékoztató közvetlen linkje: https://clubpanoramarelax/ugyfelkartya.hu/adatvedelem

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).

                       

 

Törzsvásárlói kártya Kedvezmény Program

 

 

Alulírott jelen belépési nyilatkozat elfogadásával kijelentem, hogy a Törzsvásárlói Kártya Kedvezmény Programban részt kívánok venni az alábbiak szerint:

Tudomásul veszem, hogy a regisztrációs űrlap önkéntes elhatározásom alapján történő kitöltésével és elfogadásával jogosultságot szerzek a részemre kiállított Törzsvásárlói Kártya használatára, valamint az ahhoz kapcsolódó kedvezmények és szolgáltatások igénybevételére.

Kijelentem, hogy a Törzsvásárlói Program feltételeiről, és a biztosított kedvezményekről, szolgáltatásokról részletes tájékoztatást kaptam, a részvétel feltételeit elfogadom (Törzsvásárlói Kártya Kedvezmény Program ismertető).

Elfogadom, hogy a Törzsvásárlói Kártya Kedvezmény Programban kizárólag a Törzsvásárlói Kártya felmutatásával vagyok jogosult a kapcsolódó kedvezmények és szolgáltatások igénybevételére.

Elfogadom és tudomásul veszem, hogy a BROVAMA Kft. a megadott adatokat a Törzsvásárlói Kártya programban való részvételem céljából, és ezen célhoz kötötten használja fel és tartja nyilván, így ezen adatok csak a Belépési Nyilatkozatban megjelölt személyek részére kerülnek továbbításra.

Tudomásul veszem, hogy személyes adataimat a BROVAMA Kft. egyéb harmadik személyek részére kizárólag törvényben előírt kötelező rendkívüli adattovábbítások esetén adhatja át. A BROVAMA Kft. ezen adatokat teljes mértékben a vonatkozó jogszabályok betartásával kezeli.

Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a BROVAMA Kft. jelen nyilatkozatban foglalt személyes adataim kezelését végezze.

Kijelentem, hogy az általam fentiekben megadott személyes adataim a valóságnak megfelelnek és a jelen dokumentumban megjelölt célú és időtartamú adatkezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül járulok hozzá.

Elfogadom, hogy a BROVAMA Kft. nem vállal felelősséget a Törzsvásárlói Kártya elveszítéséből adódó kár bekövetkeztéért, az illetéktelen felhasználásért, egyéb visszaélésért. Amennyiben a Törzsvásárlói Kártya megsemmisül, megsérül, elvész vagy ellopják köteles vagyok azt a BROVAMA Kft-nak haladéktalanul jelezni.